CZŁONKOWIE

PROCEDURA PRZYJĘCIA 

Członkiem zwykłym może zostać osoba fizyczna:

  1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. nie pozbawiona praw publicznych,
  3. będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej lub poza jej granicami, a nadto:
  4. zajmująca się krytyką sztuki w prasie, periodykach lub radiu albo telewizji co najmniej od trzech lat, lub
  5. posiadająca w swoim dorobku publikacje z dziedziny historii lub teorii sztuki, lub
  6. zajmująca się organizacją wystaw sztuki lub prowadząca galerię nie komercyjną.

Decyzje w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje Walne Zebranie Członków, na podstawie rekomendacji członka stowarzyszenia. Warunkiem koniecznym jest przedstawienie  pisemnej deklaracji i aplikacji (wzór formularza), która musi zostać dostarczona przed Walnym Zebraniem w terminie określonym przez zarząd.

Po przystąpieniu do sekcji polskiej następuje zgłoszenie kandydata do AICA INTERNATIONAL. 

Szczegółowy opis warunków przyjęcia do AICA INTERNATIONAL oraz formularz aplikacji http://aicainternational.org/en/become-a-member-3/

Dopiero po przyjęciu do AICA INTERNATIONAL nowi członkowie otrzymują legitymację i znaczek.