CZŁONKOWIE

Członkiem zwykłym może zostać osoba fizyczna:

  1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. nie pozbawiona praw publicznych,
  3. będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej lub poza jej granicami, a nadto:
  4. zajmująca się krytyką sztuki w prasie, periodykach lub radiu albo telewizji co najmniej od trzech lat, lub
  5. posiadająca w swoim dorobku publikacje z dziedziny historii lub teorii sztuki, lub
  6. zajmująca się organizacją wystaw sztuki lub prowadząca galerię niekomercyjną.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o członkostwo oraz członków AICA

PROCEDURA PRZYJĘCIA 

Decyzje w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje Walne Zebranie Członków, na podstawie rekomendacji członka stowarzyszenia. Warunkiem koniecznym jest przedstawienie  pisemnej deklaracji i aplikacji (wzór formularza), która musi zostać dostarczona przed Walnym Zebraniem w terminie określonym przez zarząd. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne aplikacje (formularz aplikacji do Sekcji Polskiej AICA, formularz aplikacji w jęz. ang. do AICA International przesłane pocztą tradycyjną oraz mailem w formie pdf)

Po przyjęciu do Sekcji Polskiej AICA następuje zgłoszenie kandydata do AICA INTERNATIONAL.

Szczegółowy opis warunków przyjęcia do AICA INTERNATIONAL oraz formularz aplikacji https://aica-international.squarespace.com/become-member 

Dopiero po przyjęciu do AICA INTERNATIONAL nowi członkowie otrzymują legitymację i znaczek.

Aplikacje do Sekcji Polskiej AICA przyjmujemy do 14.02.2020 Zgłoszenia przesłane po tym terminie będą rozpatrywane podczas Walnego Zebrania w roku 2021.